30 tháng 3, 2013

PHẢI SỐNG

Đến cả cỏ cây cũng còn muốn sống
Nói chi đến cả phận con người
Dù đời còn bao điều đau khổ
Phải sống, phải sống để vươn lên

bố susu
03-2013
LÊN ĐẦU TRANG