14 tháng 6, 2012

Đang nằm ngủ ngon lành, tự nhiên thấy susu nằm thút thít khóc. giật mình tỉnh dậy dỗ susu. 
Hỏi tại sao con khóc, susu thút thít nói tại con giận cái gối ôm. 
Trời, đang ôm gối ôm mà giận cái gối ôm.
 hix hix, tội cái gối ôm thiệt.
LÊN ĐẦU TRANG